REGULAMIN KLUBU

CENTRUM KONCERTOWE A-2

Goście Klubu proszeni są o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

1. Zakup biletu wstępu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren klubu jest jednoznaczne z akceptacją przez Gościa regulaminu klubu.
2. W celu zapewnienia Gościom bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu oraz zabawy, klub A-2  zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu osobom:

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

– zachowującym się agresywnie

– poniżej 18 roku życia, bez pełnoletnich opiekunów prawnych.

3. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyłączeniem specjalnie do tego celu specjalnie oznaczonego miejsca (jeżeli takowe istnieje).
4. Godzina zamknięcia klubu ustalana jest przez kierownictwo, stosownie do okoliczności.
5. Pracownik ochrony lub kierownictwo klubu ma prawo wylegitymować Gościa klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku.
6. Osoby przebywające w klubie dobrowolnie godzą się na przebywanie w strefie o podwyższonym hałasie.
7. Goście klubu A-2 mają obowiązek stosować się do poleceń kierownictwa, pracowników, oraz ochrony klubu A-2.
8. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zorganizowanej imprezy. Wówczas przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie zaplanowanej imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
9. Wejście na imprezę organizowaną na terenie Centrum Koncertowego A-2 oznacza zgodę Gościa klubu na bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez klub do celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony.

ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

10. Centrum Koncertowe A-2 prowadzi politykę bezpieczeństwa poprzez zatrudnienie koncesjonowanych pracowników ochrony i monitoringu.
11. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające zagrożenie dla pozostałych Gości klubu zostaną wyproszone z lokalu.
12. Osobom wyproszonym z klubu nie przysługuje prawo zwrotu kosztów biletu wstępu czy zakupionych napojów.
13. Zabrania się wnoszenia na teren klubu jedzenia , napojów, alkoholu, środków odurzających , oraz przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla Gości klubu.
14.  Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek / plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia o którym mowa w pkt. 13. W przypadku odmowy ww. kontroli, klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren klubu.
15. Ze względów bezpieczeństwa kierownictwo klubu oraz pracownicy ochrony , mają prawo odmówić wstępu na teren klubu w przypadku gdy ilość osób w klubie będzie maksymalna.
16.  W przypadku złamania prawa, niszczenia mienia lub drastycznego naruszania regulaminu klubu, pracownicy mają prawo użyć przewidzianych prawem środków zapobiegawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w klubie.
17. W sytuacji złamania prawa , pracownicy ochrony mają prawo zatrzymać sprawcę i przekazać go w ręce Policji.
18. Za szkody wyrządzone w klubie odpowiada ich sprawca.

REGULAMIN SZATNI
KLUBU A-2

§ 1
Szatnia płatna. Obowiązuje opłata 5 zł, za każdą część garderoby, torebkę, plecak lub inne pozostawione w szatni rzeczy.
§ 2
Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie klubu.
§ 3
W przypadku zagubienia numerka należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować obsługę szatni klubu. W celu odbioru pozostawionych w szatni rzeczy należy zgłosić się do obsługi szatni klubu po zakończonej imprezie. Za zagubiony numerek jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 20 zł.
§ 4
Pozostawione a nie odebrane rzeczy z szatni, klub przechowuje przez okres 14 dni (wliczając dni wolne od pracy) od dnia zakończenia imprezy po której zakończeniu obsługa szatni klubu ujawniła ten fakt.
§ 5
Fakt zagubienia – pozostawienia rzeczy na terenie klubu, lub samej szatni należy zgłaszać wyłącznie mailowo z dokładnym opisem rzeczy na adres szatnia@cka2.pl
§ 6
W sytuacji, gdy Gość zgubi numerek, Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak rzeczy na danym wieszaku.
§ 7
Klub w szatni nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawioną w szatni gotówkę oraz rzeczy wartościowe (dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.)
§ 8
W przypadku zagubienia kurtki z winy obsługi szatni Klubu, Gościowi przysługuje rekompensata pieniężna w wysokości do 150 zł /słownie: sto pięćdziesiąt złotych/