Regulamin

Regulamin klubu
Centrum Koncertowe A-2


Goście Klubu proszeni są o zapoznanie się z niniejszym regulaminem:

 1. Zakup biletu wstępu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z akceptacją przez Gościa regulaminu Klubu o treści jak poniżej.
 2. Gość Klubu posiadający bilet wstępu oświadcza, że jeśli wystąpią u niej objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (patrz pkt 3 poniżej) powstrzyma się od wzięcia udziału w imprezie i poinformuje o tym Organizatora.
 3. Gość Klubu posiadający bilet wstępu oświadcza, że, według jego najlepszej wiedzy, w trakcie udziału w imprezie nie występują u niego objawy infekcji, takie jak: kaszel, gorączka, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe.
 4. Gość Klubu posiadający bilet wstępu oświadcza, że w ciągu 2 tygodni przed datą imprezy nie przebywał za granicą w krajach, w których wystąpiły przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 5. Gość Klubu posiadający z biletu wstępu oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy ani on, ani nikt z osób stale z nią przebywających (wspólnie mieszkających, najbliższych współpracowników) w ciągu 2 tygodni przed datą imprezy nie jest i nie był zakażony wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa/nie przebywał na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym w związku z chorobą COVID-19.
 6. W okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego Goście Klubu mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m odległości od pozostałych uczestników imprezy.
 7. Gość Klubu posiadający bilet wstępu przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego dane osobowe podczas zakupu biletu wstępu mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym w celu zachowania bezpieczeństwa epidemicznego.
 8. Posiadany bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Klubu
 9. W celu zapewnienia Gościom bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu i zabawy, Klub A-2 zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu osobom:
  – pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
  – zachowującym się agresywnie
  – poniżej 18 roku życia, bez pełnoletnich opiekunów prawnych.
 10. W Klubie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych (w tym systemu podgrzewania tytoniu – IQOS i papierosów elektronicznych) z wyłączeniem specjalnie do tego celu oznaczonego miejsca.
 11. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest przez kierownictwo, stosownie do okoliczności.
 12. Pracownik ochrony lub kierownictwo Klubu mają prawo wylegitymować Gościa klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku.
 13. Osoby wchodzące do Klubu dobrowolnie godzą się na przebywanie w strefie o podwyższonym hałasie.
 14. Goście Klubu A-2 mają obowiązek stosować się do poleceń kierownictwa, pracowników, oraz ochrony Klubu A-2.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zorganizowanej imprezy. Wówczas przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie zaplanowanej imprezy nie upoważnia do podnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń.
 16. Kub A2 objęty jest monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się w Klubie.
 17. Wejście na imprezę organizowaną na terenie Centrum Koncertowego A-2 oznacza zgodę Gościa Klubu na bezpłatne wykorzystywanie przez Klub jego wizerunku do celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony.
 18. Dla potrzeb organizacji imprezy konieczne może być przetwarzanie danych osobowych jej uczestników. Administratorem danych osobowych jest Centrum Koncertowe A2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Góralska 5, 53-610 Wrocław. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich zakresu znajdują się w Polityce Ochrony Informacji, umieszczonej na stronie www oraz w Polityce Ochrony Danych Osobowych, której treść znajduje się do wglądu na recepcji Klubu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji obrazu i dźwięku całości Wydarzeń oraz przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy Wydarzeń, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę wchodząc na teren wydarzenia. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.

Zasady dotyczące bezpieczeństwa

 1. Centrum Koncertowe A-2 prowadzi politykę bezpieczeństwa poprzez zatrudnienie koncesjonowanych pracowników ochrony i monitoringu.
 2. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające zagrożenie dla pozostałych Gości klubu zostaną wyproszone z Klubu.
 3. Osobom wyproszonym z Klubu nie przysługuje prawo zwrotu kosztów biletu wstępu czy zakupionych napojów.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu własnego jedzenia, napojów, opakowań szklanych, butelek, puszek, w tym dezodorantów, wskaźników laserowych, alkoholu, środków odurzających broni oraz przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla Gości Klubu.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick lub innych urządzeń audio-video.
 6. Pracownicy ochrony mają prawo przeglądania zawartości torebek / plecaków oraz odzieży osób wchodzących do Klubu, w przypadku podejrzenia, o którym mowa w pkt. 16. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu takiej osobie na teren Klubu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa kierownictwo Klubu oraz pracownicy ochrony, mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu w przypadku, gdy ilość osób w Klubie osiągnie maksymalną liczbę.
 8. W celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie i zdrowie pracownika ochrony lub innej osoby, niszczenia mienia lub konieczności ujęcia sprawcy, pracownicy ochrony Klubu mogą użyć przewidzianych prawem środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.
 9. W sytuacji oczywistego i bezpośredniego zagrożeniu życiu lub zdrowiu innych osób oraz chronionemu mieniu, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i przekazać go w ręce Policji.
 10. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada ich sprawca.

Regulamin szatni klubu A-2

 1. Szatnia płatna. Obowiązuje opłata 5 zł, za każdą część garderoby, torebkę, plecak lub inne pozostawione w szatni rzeczy.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie klubu.
 3. W przypadku zgubienia/braku numerka należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować obsługę szatni klubu. W celu odbioru pozostawionych w szatni rzeczy należy zgłosić się do obsługi szatni klubu po zakończonej imprezie. W przypadku zagubionego numerka lub jego braku, przy odbiorze rzeczy jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 40 zł.
 4. Klient po oddaniu rzeczy do szatni zobowiązany jest pobrać numerek od obsługi szatni, niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje konsekwencjami zgodnie z Pkt.3 regulaminu.
 5. Pozostawione a nie odebrane rzeczy z szatni, klub przechowuje przez okres 14 dni (wliczając dni wolne od pracy) od dnia zakończenia imprezy po której zakończeniu obsługa szatni klubu ujawniła ten fakt.
 6. Fakt zagubienia – pozostawienia rzeczy na terenie klubu, lub samej szatni należy zgłaszać wyłącznie mailowo z dokładnym opisem rzeczy na adres [email protected]
 7. W sytuacji, gdy Gość zgubi numerek, Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak rzeczy na danym wieszaku.
 8. Klub w szatni nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawioną w szatni gotówkę oraz rzeczy wartościowe (dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.)
 9. W przypadku zagubienia kurtki z winy obsługi szatni Klubu, Gościowi przysługuje rekompensata pieniężna w wysokości do 150 zł /słownie: sto pięćdziesiąt złotych

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami!